CÁCH HẠCH TOÁN MUA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

– Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vàoTờ khai Hải quan, Kế toán tiến hành ghi sổ các bút toán:  
a) Hạch toán giá trị hàng Nhập khẩu:
Nợ TK 156 – Giá trị Hàng hóa Nhập khẩu (tính theo tỷ giá của tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp không thanh toán trước toàn bộ giá trị hợp đồng)

 Có TK 331
– Trường hợp thanh toán nhiều lần:
+ Nếu lãi về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 156
Có TK 515
+ Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 635
Có TK 331
b) Hạch toán Thuế Nhập khẩu phải nộp của Hàng Nhập khẩu
Nợ TK 156
Có TK 3333 –Thuế Nhập khẩu
c) Hạch toán Thuế TTĐB của Hàng Nhập khẩu (nếu có)
Nợ TK 156
Có TK3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Khi Nộp tiền  thuế Nhập khẩu thì hạch toán như sau:

  NợTK 3333

  Có TK 1121
Khi nộp Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp
Nợ TK 3332
Có TK 1121
Thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu: khi nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  Nợ TK 33312

    Có TK 1121

   Nợ TK 1331

     Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

 Ví dụ:

Ngày 20/7/2018, Công ty X nhập khẩu từ Trung Quốc 1 lô hàng theo tờ khai Hải Quan số 4157, số lượng 200 chiếc, đơn giá 31 USD/chiếc. Mặt hàng này chịu thuế suất thuế NK là 10%, thuế suất thuế GTGT là 10% (mặt hàng này không thuộc diện chịu thuế TTĐB).

Yêu cầu: Tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ liên quan đến lô hàng nhập khẩu trên. Biết tỷ giá bình quân liên Ngân hàng tại thời điểm giao dịch mua bán là 20.805 đ/USD.

ĐÁP ÁN:

  1. Áp dụng các công thức tính ở trên, ta có:

– Trị giá lô hàng NK = 200*31*20.805 =128.991.000

– Thuế NK =128.991.000*10%=12.899.100

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (128.991.000+12.899.100)*10%= 14.189.010

(Các giá trị này đã ghi sẵn trên tờ khai Hải quan)

  1. Định khoản:
  2. Phản ánh giá trị lô hàng:

Nợ TK 1561: 128.991.000

Có TK 331: 128.991.000

  1. Phản ánh thuế NK phải nộp:

Nợ TK 1562: 12.899.100

Có TK 3333: 12.899.100

  1. Ngày 23/7/2018, DN X chuyển khoản nộp tiền thuế NK và thuế GTGT hàng NK cho cơ quan Hải quan.

Định khoản:

a, Nợ TK 3333: 12.899.100

Có TK 1121: 12.899.100

b, Nợ TK 33312: 14.189.010

CóTK 1121: 14.189.010

cVì đã nộp thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu nên DN được khấu trừ thuế GTGT hàng NK

Nợ TK 1331:  14.189.010

        Có TK 33312: 14.189.010

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.