Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bạn cụ thể như sau:

– Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

– Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

Có ba trường hợp, cụ thể như sau: 

1. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Ngày 20/11/2014 Công ty A tổ chức chương trình như sau: Mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

Cùng ngày hôm đó Công ty B mua 10 máy tính ACER, theo hợp đông thì được chiết khấu thương mai ngay 10%. (là 1.000.000)

=> Giá bán chưa thuế là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Máy tính ACER chiếc 10 9.000.000 9.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                            9.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                 900.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                           9.900.000

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

2. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

– Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Ngày 20/11/2014 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10%.

– Ngày 20/11/2014: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 30/11/2014: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 15/11/2014: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 10%)

=> Công ty A khi viết hoá đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 10% của toàn bộ hợp đồng.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: (10.000.000 x 10 chiếc) – (100.000.000 X 10%) = 10.000.00

 

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Máy tính ACER chiếc 3 10.000.000 30.000.000
(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2014) chiếc 10 1.000.000 10.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                          20.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                              2.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                         22.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng.

3. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

– Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Chi tiết xem thêm tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

II. Cách kê khai và hạch toán các bạn xem chi tiết tại đây:

Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin

Dịch vụ

Chữ ký số tại Hải Phòng

Kế Toán Song Hồng – Giữ vững sự hài lòng, Đồng hành cùng doanh nghiệp.