Thơ Tình Kế Toán

5.0 01 Nhiều người nói về ngành kế toán chúng mình rất khô khan vì suốt ngày phải đối mặt với những con số vô nghĩa… Là một người làm kế toán hơn 6 năm nay, đúng là ngày nào mình cũng làm việc với những con số, nhưng nếu nói là …

Xem thêm ...

Chi phí TIỀN LƯƠNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

5.0 01 Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người lao động có được tính vào chi phí …

Xem thêm ...

Từ năm 2015, những doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT

5.0 01 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định: “… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng …

Xem thêm ...

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

5.0 01 Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bạn cụ thể như sau: – Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng …

Xem thêm ...

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

0.0 00 Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13. Trước khi kê khai thuế GTGT, kế toán cần xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê …

Xem thêm ...