Home / Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Thuế Hải Phòng / Thuế Môn Bài – Các Thuế Khác

Thuế Môn Bài – Các Thuế Khác

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.0 03 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: I. Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2020: 1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận lệ phí …

Xem thêm ...
0974268698