Home / Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Lương

Kế Toán Lương

Chi phí TIỀN LƯƠNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

5.0 01 Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người lao động có được tính vào chi phí …

Xem thêm ...