Home / Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Dịch vụ kế toán thuế hải phòng

4.8 15 – Xử lý số liệu khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra doanh nghiệp. Và yêu cầu xuất hóa đơn bổ sung cho năm quyết toán thuế như thế nào? +++ Tình huống: – Công ty xây dựng thường đã nghiệm thu công trình. Nhưng …

Xem thêm ...

Chi phí TIỀN LƯƠNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

5.0 01 Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người lao động có được tính vào chi phí …

Xem thêm ...

Từ năm 2015, những doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT

5.0 01 Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định: “… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng …

Xem thêm ...