Home / Kế Toán Thuế / Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thuế Giá Trị Gia Tăng

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

5.0 01 Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bạn cụ thể như sau: – Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng …

Xem thêm ...

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

0.0 00 Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13. Trước khi kê khai thuế GTGT, kế toán cần xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê …

Xem thêm ...